مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 مواد شیمیایی آزمایشگاهی

قابل توجه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی ، لیست مواد شیمیایی وارداتی شرکت مترولوژی ساخت مرک  آلمان همراه با تاییدیه آنالیز واطلاعات ایمنی کالا  به شرح ذیل می باشد :

آب اکسیژنه 5/2 لیتری 108597 مرک آلمان

آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333 مرک آلمان

آب دوتره (دوتریوم اکساید) 25 میلی 103428 مرک آلمان

آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان

آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان

آلفا نفتول 250 گرمی 822289 مرک آلمان

آلفا نفتیل امین 100 گرمی 822291 مرک آلمان

آلومینیوم پودر 250 گرمی 101056 مرک آلمان

آلومینیوم گرانول 1 کیلوگرمی 820051 مرک آلمان

آلومینیوم فویل 250 گرمی 101057 مرک آلمان

آلومینیوم اکساید یک کیلویی 101097 مرک آلمان

آلومینیوم ایزو پروکساید 250 گرمی سیگما آمریکا

آلومینیوم بوتیلات 250 میلی لیتری 820054 مرک آلمان

آلومینیوم سولفات 18 آبه 5 کیلویی 101102 مرک آلمان

آلومینیوم نیترات بدون آب 1 کیلویی 101086 مرک آلمان

آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی 101091 مرک آلمان

آمونیاک 25% 2،5 لیتری 105422 مرک آلمان 

آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی 101047 مرک آلمان

آمونیوم استات 1 کیلویی 101115 مرک آلمان

دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان

آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلویی 103791 مرک آلمان

آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی 103776 مرک آلمان

آمونیوم سولفات 1 کیلویی 101216 مرک آلمان

آمونیوم سولفید 20% مرک آلمان 105442 1لیتری

آمونیوم کربنات 250 گرمی 159504 مرک آلمان

آمونیوم فلوراید 250 گرمی 101164 مرک آلمان

آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی 101131 مرک آلمان

آمونیوم پر سولفات 500 گرمی 101201 مرک آلمان

آمونیوم کلراید 1 کیلویی 100924 مرک آلمان

آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی 101226 مرک آلمان

آمونیوم سریم نیترات 100گرمی 102276 مرک آلمان

آمونیوم نیترات 1 کیلویی 101188 مرک آلمان

آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 250 گرمی 101181 مرک آلمان

دی آمونیوم هیدروژن فسفات 101206 مرک آلمان 500گرمی

آمونیوم دی هیدروژن فسفات 101126 مرک آلمان500 گرمی

4آمینو بنزوییک اسید PABA 1 کیلویی 100102 مرک آلمان

آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان

آمینو نفتول سولفونیک اسید 100099 مرک آلمان 25 گرمی

آلیزارین رد اس 106278مرک آلمان 25 گرمی

آنیلین 822256 مرک آلمان 1 لیتری

آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان

آیرون II کلرید 4 آبه 103861 مرک آلمان1 کیلویی

آیرون II سولفات 7 آبه 103965 مرک آلمان 1کیلویی

آیرون II استات 50 گرمی ساخت سیگما آمریکا

آیرون (آهن ) III سولفات 7 آبه 99% 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین

آیرون III نیترات 103883 مرک آلمان 1 کیلویی

آیرون III اکساید 103924 مرک آلمان 250 گرمی

اپی کلرو هیدرین ۱ لیتری 803296مرک المان

اتانول 100986 مرک آلمان 2.5 لیتری

اتانول 100983 مرک آلمان 99.9% 2.5 لیتری

اتیدیوم برماید E7637 1 گرمی سیگما آمریکا

اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری

اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان

اتیل استات 100864 مرک آلمان2،5 لیتری

اتیل اولئات 814762 بسته 250 میلی لیتری مرک آلمان

اتیل بنزن مرک آلمان 801372 بسته 1 لیتری

اتیلن گلیکول 100949 مرک آلمان2،5 لیتری

اتیلن دی آمین 800947 مرک آلمان 100 میلی

تری اتیل آمین 808352 بسته 500 میلی لیتری مرک آلمان

تری اتیل آمین هیدروکلراید 821135 مرک آلمان 250 گرمی

اتیل متیل کتون 106014 مرک آلمان 2،5 لیتری

استارچ (نشاسته گندم) 111685 مرک آلمان1 کیلویی

استارچ 111685 مرک آلمان 100 گرمی

استیل استون 800023 مرک آلمان 1 لیتری

استوفنون 800028 مرک آلمان 1 لیتری

استون 100013 مرک آلمان 2،5 لیتری

استون 100014 مرک آلمان 2،5 لیتری

استونیتریل (کرماتوگرافی) 100030 مرک آلمان 2،5 لیتری

استرانسیوم استات 100 گرمی آلفاایسر آمریکا

استرانسیوم کربنات   500 گرمی 33392 آلفا ایسر آمریکا

اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی

اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی

اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری

اسید استیک 100056 گلاسیال مرک آلمان 2.5 لیتری

اسید اسکوربیک ( ویتامین سی ) ( آسکوربیل پالمیتات) 2.5 کیلویی 500090 مرک آلمان

اسید اولئیک 1 لیتری 100471 مرک آلمان

اسید اسپارتیک 100گرمی100126 مرک آلمان

اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی100492 مرک آلمان

اسید اوریک 25 گرمی100817 مرک آلمان

اسید پریودیک 100 گرمی 822288 مرک آلمان

اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی

اسید بنزوئیک 100136 مرک آلمان 100 گرمی

اسید بوریک 100165 مرک آلمان 1 کیلویی

اسید برومیدریک (هیدرو برومیک اسید ) 500 میلی 18730 ساخت فلوکا سویس

اسید تارتاریک 100802 مرک آلمان 1 کیلویی

اسید ترفتالئیک 800762 بسته 100 گرمی مرک آلمان

اسید ترفتالدهید 821075 بسته 10 گرمی مرک آلمان

اسید تیوگلیکولیک 822336 مرک آلمان 1 لیتری

اسید پیکریک هندی 500 گرمی

اسید سولفوریک 100731 مرک آلمان 2،5 لیتری

اسید سالسیلیک 1کیلوگرمی 818731 مرک آلمان

اسید سولفو سالسیلیک 800691 دو آبه مرک آلمان 1 کیلویی

اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی

اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی

اسید سالیسیلیک 100631 مرک آلمان 1 کیلویی

اسید سیتریک 100244 مرک آلمان 1 کیلویی

اسید جیبرلیک 5 گرمی G7645 سیگما

اسید فسفریک 100563 مرک آلمان 2،5 لیتری  

اسید فلوریدریک 100337 مرک آلمان 2،5 لیتری  

 اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری  

 اسید فولوئیک 25 گرمی ساخت کره  

 اسید فولیک 5 گرمی 103984 مرک آلمان     

 اسید فرولیک ۵ گرمی 128708 سیگما   

 اسید فتالیک 1 کیلویی P30303 سیگما آمریکا   

 اسید فیتیک P2852 5 گرمی زیگما آمریکا  

 اسید کافئیک 2 گرمی C0625 سیگما  

 اسید کوماریک ۱گرمی سیگما  

 اسید گلوتامیک 250 گرمی 100291 مرک آلمان  

 اسید گلیکولیک 1لیتری   گرمی 104106 مرک آلمان  

 اسید گلی اگزالیک یک آبه 25 گرمی 804107 مرک آلمان   

 اسید لاکتیک 100366 مرک آلمان 2،5 لیتری

 اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) 100314 مرک آلمان 2،5 لیتری

 اسید هیومیک 10 گرمی 53680 سیگما آمریکا

 اسید پرکلریک 70% 100519 مرک آلمان 2،5 لیتری

 اسید نیتریک 65% 100456 مرک آلمان 2،5 لیتری

 اسید نیتریک 100% دود زا 100450 مرک آلمان 1 لیتری

 اسید نیکوتینیک 818714 مرک المان 100 گرمی

 اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتری

 اسید متا فسفریک 100546 مرک آلمان 100 گرمی

 اسید مالئیک 1 کیلویی 800380 مرک المان

 اسید مولیبدیک 1 کیلویی 100400 مرک آلمان

 اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلمان

 اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان

 اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی 12103 ساخت آلفا ایسر آمریکا

 استایرن 807679 مرک آلمان 1 لیتری

 استامید 822343 مرک آلمان 100 گرمی

 اریوکروم بلک تی 103170 مرک آلمان 100 گرمی

 اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی

 اکسیداز (تترا متیل فنیلن دی آمین دی کلراید) 821102 مرک آلمان 10 گرمی

 اکسید مس 104465 مرک آلمان 100 گرمی

 اگزالیل کلراید 25 میلی لیتری 807066 مرک آلمان

 اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان

 ال سیستئین 100 گرمی 102838

 ال سیستئین هیدرو کلراید 102839 مرک آلمان 25 گرمی

 ال پرولین 107434 مرک آلمان 10 گرمی

 ال آلانین 25 گرمی سیگما آمریکا

 ال آرژنین 101542 مرک آلمان 100 گرمی

 ال آرابینوز 25 گرمی زیگما آمریکا

 ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی

 ارسنیک اکساید 100 گرمی سیگما آمریکا

 اکریل آمید 800830 مرک آلمان 1کیلویی

 اکتان سولفونیک اسید سدیم سالت 112292 مرک آلمان 5 گرمی

 ان آمیل الکل 807500 مرک آلمان 2،5 لیتری

 انتلان 100869 مرک آلمان500 میلی

 ان پنتان 107176 مرک آلمان 1 لیتری

 ان هپتان 104365 مرک آلمان 1 لیتری

 ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291

 ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368

 ان اکتان 250 میلی لیتری 806910 مرک آلمان

 ان دو دکان 250 میلی لیتری 820543 مرک آلمان

 ان هگزان کروماتوگرافی 1 لیتری 104391 مرک آلمان

 انیدرید مالئیک 100 گرمی 800408 مرک آلمان

 انیدرید فتالئیک 500 میلی لیتری 800947 مرک آلمان

 آنتراسین 820109 مرک آلمان 100گرمی

 اوره 818710 مرک آلمان 1 کیلویی

 اورنج جی 115925 مرک آلمان 25 گرمی

 اورتو فنانترولین 107225 مرک آلمان 10 گرمی

 ائوزین بلو 115934 مرک آلمان 25 گرمی

 ایزوبوتیل متیل کتون 106146 مرک آلمان 2،5 لیتری

 ایزو آمیل الکل 822255 مرک آلمان 2،5 لیتری

 ایزو بوتانل 100985 مرک آلمان

 ایزو پروپیل اتر 2.5 لیتری 100867 مرک آلمان

 ایزو پروپیل مریستات 822102 مرک آلمان 1 لیتری

 ایزو پنتیل الکل (2 –پنتانول ) 500 میلی لیتری 807501 مرک آلمان

 ایزولوسین 100 گرمی 105362 مرک آلمان

 ایزوفتالیک اسید 1 کیلویی 800607 مرک آلمان

 ایتریم نیترات 119809استاندارد سلوشن مرک آلمان 500 میلی

 ایتریم نیترات 6آبه ساخت کره 25 گرمی

 ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281

 ایندول استیک اسید 100353 مرک آلمان 10 گرمی

 ایندول بوتیریک اسید 5 گرمی سیگما آمریکا

 ایندیوم 25 گرمی 112196مرک آلمان

 ایندیم کلراید 10 گرمی 11859 آلفا آمریکا

 ایریدیوم کلراید 5 گرمی 206245 سیگما آمریکا

 اورسینول 5 گرمی 820933 مرک آلمان

 اورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمان

 باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717

 باریم پراکساید 500گرمی 11428 سیگما آمریکا

 باریم استات 101704 مرک آلمان 1 کیلویی

 باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی

 باریم سولفات101750 مرک آلمان 5 کیلویی

 باریم هیدرواکساید 101735 مرک آلمان

 برم (برومین ) 820171 مرک آلمان 250 میلی لیتری

 برومو تیمول بلو 103026 مرک آلمان 25 گرمی

 1-برومو 3-کلرو پروپان 250 میلی لیتری 801627 مرک آلمان

 بروسین سولفات 237868زیگما آمریکا 25گرمی

 برموفنل بلو 108122 مرک آلمان 25 گرمی

 برموکروزول گرین 108121 مرک آلمان 25 گرم

 برومو کروزول رد 5 گرمی 105225 مرک آلمان

 بنزوئیل پر اکساید 801641 مرک آلمان250 گرمی

 بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان

 بنزیل الکل 2.5 لیتری 100981 مرک آلمان

 برومو بنزن 250 میلی لیتری پانراک اسپانیا

 دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک آلمان

 1بوتانل 100988 مرک آلمان 2،5 لیتری

 2 بوتانل 109630 مرک آلمان 2،5 لیتری

 1 بوتان تیول 801587 مرک آلمان 100 میلی لیتری

 بوتیل استات 101974 مرک آلمان 1 لیتری

 بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک آلمان

 بوتیل هیدرواکسی آنیسول 817023 مرک آلمان 1کیلویی

 بوتیل هیدرواکسی تولوئن 817074 مرک آلمان 1کیلویی

 بروسین 818308 مرک آلمان 50گرمی

 بنزآلدئید 801756 مرک آلمان 2،5 لیتری

 بنزن 101782 مرک آلمان 2،5 لیتری

 بنزن تری کربوکسیلیک اسید 25 گرمی 801299 مرک آلمان

 بنزوفنون 801801 مرک آلمان 250 گرمی

 بنزویین ۸۰۱۷۷۶ مرک آلمان ۲۵۰ گرمی

 بنزیل آمینو پیریدین 50 گرمی 814831 مرک آلمان

 بنزیل کلراید 1 لیتری 801809 مرک آلمان

 بنزیل بنزوات   1لیتری 818701 مرک آلمان

 بنزو تیوفن 841538 مرک آلمان 10 گرمی

 بنگال رز 5 گرمی 198250 سیگما آمریکا

 دی بنزو تیوفن 820409 مرک آلمان 25 گرمی

 بتا نفتول 822290 مرک آلمان 1 کیلویی

 بی فنیل امید 820528 مرک آلمان 1 کیلویی

 بوتیل آکریلات ۵۰۰ میلی 800832 مرک آلمان

 بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمان

 بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک آلمان

 بیسموت نیترات 101878 مرک آلمان 250 گرمی

 بیوتین 100 میلی گرمی B4501 سیگما آمریکا

 تایرون 100 گرمی فلوکا سویس 1 بسته

 تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری 800658 مرک آلمان

 تترا اتیل آمونیوم بروماید 250 گرمی 822147 مرک آلمان

 تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید35%، AR 250 میلی 822149 مرک آلمان

 تترا بوتیل آمونیوم هیدروکساید %40 ، AR 100 میلی 818759 مرک آلمان

 تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 818858 مرک آلمان100 گرمی

 تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 118312 مرک آلمان 25 گرمی

 تترا پروپیل آمونیوم هیدروکساید 50 میلی سیگما آمریکا

 تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک آلمان

 تتراکلرید کربن 102222 مرک آلمان 2،5 لیتری

 تترا متیل بنزیدین 108622 مرک آلمان 1 لیتری

 تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید 108124 بسته 250 میلی مرک آلمان

 تترا فلورو بوریک اسید L14037 آلفایزر آمریکا بسته 100 گرمی

 تترا هیدروفوران 108114 مرک آلمان 2،5 لیتری

 ترایتون X100 108603 مرک آلمان 1 لیتری

 تریس 108219 مرک آلمان 100گرمی

 تریس هیدروکلراید 108219 مرک آلمان 100 گرمی

 تری اتیل سیترات 500 میلی 800251 مرک آلمان

 تری بوتیل آمین 1 لیتری 808358 مرک آلمان

 تری کلرو استیک اسید 100810 مرک آلمان 1 کیلویی

 تری فلورو استیک اسید 100 میلی 808260 مرک آلمان

 تری فنیل تترازولیوم کلراید 108380 مرک آلمان 10 گرمی

 تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک آلمان

 تری اتانول آمین آزمایشگاهی 2.5 لیتری با خلوص 99.9% ساخت چین

 تری اتیل آمین 1 لیتری کم لب بلژیک

 تری اتواکسی وینیل سیلان 100 میلی لیتری 808276 مرک آلمان

 تریپان بلو 5 گرمی T6146 زیگما آمریکا

 تریپسین 500mg Sigma USA T1426 6.859.000

 تلوریت پتاسیم 105164 مرک آلمان 25 گرمی

 تلوریوم دی اکساید 25 گرمی 112356 مرک آلمان

 تولوئن 108323 مرک آلمان   2،5 لیتری

 تولوئن کروماتو گرافی 108327 مرک آلمان 1 لیتری

 تویین 20 1 لیتری 817072 مرک آلمان

 تویین 80 1 لیتری 822187 مرک آلمان

 تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی ساخت SDFine هند

 تیتانیوم پودر 250 گرمی 112379 مرک آلمان

 تیتانیوم دی اکساید 100808 مرک آلمان 1 کیلویی

 تیتانیوم ایزو پروپواکساید 100میلی لیتری 205273 زیگما آمریکا

 تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382 مرک آلمان

 تیتانیوم تری کلراید 250 میلی 808307 مرک آلمان

 تیترازول بافر پی هاش 4 مرک آلمان 109884 آمپول

 تیترازول بافر فسفات پی هاش 7 مرک آلمان 109887 آمپول

 تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان 109956 آمپول

 تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان 109959 آمپول

 تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 109092 مرک آلمان 1 لیتری

 تترازول سدیم کلراید 0.1 نرمال مرک آلمان 109945 مرک آلمان آمپول

 تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال 109970مرک آلمان آمپول

 تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان 109973 آمپول

 تیترازول اسید سولفوریک 1 نرمال 109981 مرک آلمان آمپول

 تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان 109990 آمپول

 تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان 109910 آمپول

 تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان 109992 آمپول

 تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال

 تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال 109900 مرک آلمان آمپولی

 تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109935

 تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال 109928 مرک آلمان

 تترا کلرو اوریک اسید سه آبه مرک آلمان 101582 بسته 1 گرمی

 تترا بوتیل تیتانات 500 میلی لیتری 821084 مرک آلمان

 تترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی 818839 مرک آلمان

 تمد 100 میلی لیتری مرک آلمان

 تنگستن 100 گرمی 112406 مرک آلمان

 تیو سیانات امونیوم 101212 مرک آلمان 1 کیلویی

 تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمان

 تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان

 تیو استامید 250 گرمی 108170 مرک آلمان

 تیوسیانات جیوه 104484 مرک آلمان 25 گرمی

 تیوره 107979 مرک آلمان 250 گرمی

 تیومرسال 817043 مرک آلمان 100 گرمی

 تیونیل کلراید 99% بسته یک لیتری ساخت هند

 تیمول فتالئین 25 گرمی 108175 مرک آلمان

 پارا تولوئیدین 808315 بسته 250 گرمی مرک آلمان

 پارافین 107160 مرک آلمان 2،5 لیتری

 پارانیتروآنیلین 822292 مرک آلمان 250گرمی

 پالادیوم استات 818056 مرک آلمان 1 گرمی

 پالادیوم کلراید 807110 مرک آلمان 1 گرمی

 پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573 مرک آلمان

 پیریدین 107462 مرک آلمان 1 لیتری

 پی پیریدین 100 میلی 822299 مرک آلمان

 پیرازین 100 گرمی 807064 مرک آلمان

 1 پنتان تیول 841749 مرک آلمان 50 میلی لیتری

 پنتا اکسید فسفر 100540 مرک آلمان 1 کیلویی

 2پنتانول 500میلی 807501 مرک آلمان

 پتاسیم هیدرواکساید 105033 مرک آلمان 1 کیلویی

 پترولیوم بنزن 100909 مرک آلمان 5 لیتری

 1 پروپانل 100996 مرک آلمان 1 لیتری

 2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) 100995 مرک آلمان 2،5 لیتری

 1 پروپان تیول 250 میلی لیتری 807529 مرک آلمان

 پپتون 500 گرمی 102239 مرک آلمان

 پتاسیم فلزی 804815 مرک آلمان 25 گرمی

 پتاسیم برماید 104905 مرک آلمان 500 گرمی

 پتاسیم دی کرومات 104862 مرک آلمان 1 کیلویی

 پتاسیم پرکلرات 105076 بسته 250 گرمی مرک آلمان

 پتاسیم کرومات مرک آلمان 104952 250گرمی

 پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات

 پتاسیم استات 1کیلویی 104820 مرک آلمان

 پتاسیم پرمنگنات شارلو اسپانیا 1 کیلویی

 پتاسیم پرمنگنات pa 105082 مرک آلمان 250 گرمی

 پتاسیم پریدات 100 گرمی مرک آلمان

 پتاسیم تیوسیانات 105125 مرک آلمان 1 کیلویی

 پتاسیم تلوریت 100 گرمی 105164 مرک آلمان

 پتاسیم سیترات 104956 مرک آلمان 5 کیلویی

 پتاسیم پرسولفات 105090 مرک آلمان 1 کیلویی

 پتاسیم تیو سولفات 100 گرمی 12669 سیگما آمریکا

 پتاسیم کلراید 104936 مرک آلمان 1 کیلویی

 پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک آلمان 104817 250 میلی لیتر

 پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) 104982 مرک آلمان 500گرمی

 دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه 105099 مرک آلمان 1 کیلویی

 پتاسیم اگزالات هیدرات 105073 مرک آلمان 1 کیلویی

 پتاسیم دی هیدروژن فسفات 104873 مرک آلمان 250 گرمی 1.790.000

 پتاسیم کربنات 104924 مرک آلمان 1کیلویی 1.998.000

 پتاسیم سولفات 105151 مرک آلمان 1کیلویی 1.758.000

 سولفید پتاسیم 44% بسته 250 گرمی 105134 مرک آلمان

 پتاسیم سیانید مرک آلمان 104967 بسته 250 گرمی

 پتاسیم نیترات 105061 مرک آلمان 1کیلویی

 پتاسیم نیتریت 250گرمی 105067 مرک آلمان

 پتاسیم هیدروژن فتالات 104874 مرک آلمان 250 گرمی

 پتاسیم هیدروژن کربنات 104852 مرک آلمان 1 کیلویی

 پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک آلمان

 پتاسیم یدات 105050 مرک آلمان 500 گرمی

 پتاسیم یدید 105043 مرک آلمان 250گرمی

 پروتئیناز K 100 میلی گرمی Sigma ساخت آمریکا

 پلی اتیلن گلیکول 400 مرک آلمان 807485 بسته 1 لیتری

 پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک المان 807491 1 کیلویی

 پلی اتیلن گلیکول 20000 مرک آلمان 817018 بسته 1 کیلویی

 پلی اتیلن گلیکول 1000 مرک آلمان 807488 بسته 1 لیتری

 پلی وینیل بوتیرال 250 گرمی 190977 آلدریچ آمریکا

 پلی وینیل الکل 100 گرمی 114266 مرک آلمان

 پلی وینیل پیرولیدون 100 گرمی 107443 مرک آلمان

 پلاتین 1 گرمی ریدل

 پلاتینیوم تترا کلراید 807347 مرک آلمان 1 گرمی

 پروپاژیل الکل ۲۵۰ میلی 807050 مرک آلمان

 پروپیلن گلیکول 107478 مرک آلمان 2.5 لیتری

 پروپیلن اکساید 1 لیتری 807027 مرک آلمان

 پودر مس 102703 مرک آلمان

 پیرول 25 میلی لیتری 807492 مرک آلمان

 دی اتیل اتر 100926 مرک آلمان 5 لیتری

 دی اتیل امین 803010 مرک آلمان 2.5 لیتری

 دی اتیل سولفات 1 لیتری 803105 مرک آلمان

 دی اتانل امین 803116 مرک آلمان 1 لیتری

 دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر 803127 مرک آلمان 1 لیتری

 دی اتیلن تری امین پنتا استیک اسید 10 گرمی (DTPA) D6518 سیگما آمریکا

 دی استیل منوکسیم 102918 مرک آلمان 100 گرمی

 1و4 دی اکسان 103115 مرک آلمان 1 لیتری

 دی آمینو پروپان 1 لیتری مرک آلمان 821041 هر بسته

 1و6 دی آمینو هگزان 250 گرمی 804323 مرک آلمان

 دی اکسید سلنیوم 50 گرمی 800653 مرک آلمان

 دی سدیم تترا بورات (بوراکس ) 500 گرمی 106308 مرک آلمان

 دی کرومات امونیوم 101149 مرک آلمان 1 کیلویی

 2و6 دی کلرو پیریدین 100 گرمی 820455 مرک آلمان

 دی کلرومتان 106050 مرک آلمان 2،5 لیتری

 دی مدیوم بروماید 112130 مرک آلمان 1 گرمی

 دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک آلمان

 دی متیل استامید 803235 مرک آلمان 1 لیتری

 دی متیل پروپیلن دی آمین 818434 بسته 100 میلی مرک آلمان

 دی متیل سولفواکساید 116743 مرک آلمان 1 لیتری

 دی متیل سولفوکساید دوتره 103424 مرک آلمان 25 میلی لیتری

 دی متیل سولفات 500 میلی 803071 مرک آلمان

 دی متیل فرمامید 103053 مرک آلمان 2،5 لیتری

 دی متیل گلی اکسیم 100 گرمی 103062 مرک آلمان

 دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک آلمان

 دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک آلمان

 دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی D199303 سیگما آمریکا

 دی نیترو فنل 822043 بسته 100 گرمی مرک آلمان

 دی سولفین بلو 112144 مرک آلمان 25 گرمی

 دی سدیم هیدروژن فسفات 106573 مرک آلمان 5 کیلویی

 دی سیکلو سرین بسته 1 گرمی C6880 سیگما آمریکا

 دی فنیل آمین 820528 مرک آلمان 100 گرمی

 دی فنیل کاربازاید 25گرمی 103091

 دودسیل آمین 100 گرمی 803527 مرک آلمان

 رایت مرک آلمان 25 گرمی 109278

 روغن صدر مرک آلمان 500 میلی 106965

 روغن امرسیون 104699 مرک آلمان100 میلی

 روغن سیلیکون 109762 مرک آلمان 100 میلی

 روی 108789 مرک آلمان 1 کیلویی

 روی استات 1 کیلویی 108802 مرک آلمان

 روی اکسید 1 کیلویی 108849 مرک آلمان

 روی سولفات 7 آبه 1 کیلویی 108883 مرک آلمان

 روی نیترات 1 کیلویی 108833 مرک آلمان

 روی یدید 108828 مرک آلمان بسته 25 گرمی

 روتنیوم دی اکساید 5 گرمی 810560 مرک آلمان

 رزورسینول 107593 مرک آلمان 100 گرم

 زایلن سیانول 110590 مرک آلمان 5 گرمی

 زایلازین 5 میلی ساینس لب آمریکا

 زیرکونیوم دی اکساید اکروس آمریکا 100 گرمی

 ژلاتین مرک آلمان 1 کیلویی 104078

 ساکاروز 107651 مرک آلمان 1 کیلویی

 سافرانین 115948 مرک آلمان 25 گرمی

 ستاولن مرک آلمان 100 گرمی

 ستیل الکل 818704 مرک آلمان 1 کیلویی

 ستیل تری متیل آمونیوم برماید 102342 مرک آلمان بسته 100 گرمی

 سدیم ازاید 822335 مرک آلمان 100 گرمی

 سدیم استات 106267 مرک آلمان 500گرم

 سدیم ارسنیت 106277 مرک آلمان 1 لیتر

 سدیم ارسنات 100 گرمی ساخت

 سدیم پتاسیم تارتارات ( نمک راشل) 108087 مرک آلمان 500 گرمی

 سدیم برماید 106360 مرک آلمان 1 کیلویی

 سدیم بوروهیدرید 818823 مرک آلمان 100 گرم

 سدیم بی کربنات 106323 مرک آلمان 500گرمی

 سدیم بی سولفیت 806356 مرک آلمان 1لیتری

 سدیم پتاسیم کربنات 106683 بسته 500 گرمی

 سدیم سولفید اکروس آمریکا 1 کیلویی

 سدیم سیانید 106437 بسته 1 کیلویی مرک آلمان

 سدیم بنزوات 106290 مرک آلمان 25 کیلویی

 سدیم دی کرومات 106336 مرک آلمان 1 کیلویی

 سدیم پرسولفات 106609 مرک آلمان 1 کیلویی

 سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمان

 سدیم تترابورات 10 ابه 106303 مرک آلمان 1 کیلویی

 سدیم پراکسید 106563 مرک آلمان 100 گرمی

 سدیم تیو سولفات 106512 مرک آلمان 500 گرمی

 سیلیکاژل 105553 مرک آلمان TLC1 بسته

 سیلیکاژل 105554 مرک آلمان TLC1 بسته

 سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 107739 بسته 1 کیلویی

 سیلیکاژل 101925 مرک آلمان 1 کیلویی

 سیلیسیوم 50 گرمی انگلستان ساخت

 سیلیسیوم تترا کلراید 1 لیتری 807706 مرک آلمان

 سدیم دی هیدروژن فسفات 106345 مرک آلمان

 سدیم دی تیونیت (سدیم هیپوسولفیت ) 500 گرمی 106507 مرک آلمان

 دی سدیم هیدروژن فسفات 106574 مرک آلمان 1 کیلویی

 سدیم دودسیل بنزن سولفونات 500گرمی ساخت هند

 سدیم سولفات 10 آبه 822286 مرک آلمان 1 کیلویی

 سدیم سولفیت 106652 مرک آلمان 1 کیلویی

 سدیم هیدروژن سلنیت 106340 مرک آلمان 50 گرمی

 سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری 106522 مرک آلمان

 دی سدیم ساکسینات 100 گرمی 820151 مرک آلمان

 تری سدیم سیترات 2 آبه 106448 مرک آلمان 1 کیلویی

 تری سدیم فسفات 106577 مرک آلمان 1 کیلویی

 دی سدیم اگزالات 106557 مرک آلمان 1 کیلویی

 سدیم فلوراید 250 گرمی 106441 مرک آلمان

 سیم کربنات 106398 مرک آلمان 1 کیلویی

 سدیم کلراید (نمک طعام ) 106404 مرک آلمان 1 کیلویی

 سدیم گلوکونات 1کیلویی 817054 مرک آلمان

سدیم متا پریدات 106597 مرک آلمان 50 گرمی

سدیم مولیبدات 2 آبه 106521 مرک آلمان 250 گرمی

سدیم نیترات 106535 مرک آلمان 1 کیلویی

سدیم نیتریت 106544 مرک آلمان 1 کیلویی

سدیم هیدرید 100 گرمی 814552 مرک آلمان

سدیم هیدروکسید (سود) 106482 مرک آلمان 1 کیلویی

سرب استات 107375 مرک آلمان 1 کیلویی

سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک آلمان 500 گرمی

سدیم یدید 106523 مرک آلمان 250 گرمی

سرب نیترات 107398 مرک آلمان 100 گرمی

سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی

سریم فلوراید 100 گرمی سروا آمریکا

سریم سولفات 100 گرمی 102274 مرک آلمان

سریم نیترات 102271 مرک آلمان 100 گرمی

سزیم کربنات 25 گرمی

سلیت 281 بسته 1 کیلویی 102686 مرک آلمان

سولفانیل امید 108035 مرک آلمان 1 کیلویی

سولفولان 807993 مرک آلمان250 میلی لیتری

سولفور (گوگرد ) 107983 مرک آلمان 2.5 کیلویی

دی سوربیتول 99% آلدریچ آمریکا 240850 بسته 100 گرمی

سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان 100 گرمی

سیلور (نقره)سولفات 101534 مرک آلمان 50 گرمی

سیلور کلراید ۲۵گرمی ۱۱۹۲۰۳ مرک آلمان

سیلور نیترات (نیترات نقره) 25 گرمی ساخت آکروس آمریکا

سیکلو هگزانون 102888 مرک آلمان 2.5 لیتری

سیکلو هگزان 109666 مرک آلمان 2.5لیتری

سیکلو هگزامید 5 گرمی زیگما آمریکا

سیلیسیم کربید BDHانگلستان 500 گرمی

سیلیسیوم اکساید 500 گرمی 113126 مرک آلمان

سودان بلک بی 25 گرمی

شن دریا ( سی سند ) ۱کیلویی 107712 مرک آلمان

فایکول 5 گرمیF2637 زیگما آمریکا

فتالدهاید 10 گرمی 821027 مرک آلمان

فرمالین 104002 مرک آلمان 2،5 لیتری

فرمامید 1 لیتری 104008 مرک آلمان

فروکتوز 1 کیلویی 104007 مرک آلمان

فروسن 50 گرمی 803978 مرک آلمان

فلوکسین B مرک آلمان P4030 5 گرمی

1-فلورو 4-نیترو بنزن 50 میلی 820580 مرک آلمان

1و10 فنانترولین 841491 مرک آلمان 25 گرمی

اورتو فنانترولین کلراید 10 گرمی 107223مرک آلمان

فنل 100206 مرک آلمان 1 کیلو

فنل فتالین 107233 مرک آلمان 100 گرمی

فنیل آنالین 107256 مرک آلمان 25 گرمی

فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی آزمایشگاهی ساخت هند

فوشین بازیک 115937 مرک آلمان 25گرمی

فوشین اسیدی 105231 مرک آلمان 25 گرمی

فورفورال 804012 مرک آلمان 1 لیتری

فورفوریل آمینو پورین ( کینیتین ) 1 گرمی سیگما آمریکا

محلول فهلینگ A,B 500 میلی لیتری ساخ

قلع (تین) پودر 250 گرمی 107807 مرک آلمان

قلع اکسید 100گرمی آلدریچ آمریکا

کانادا بالزام 100 میلی لیتری فلوکا سویس

کاغذ تست 0-14 پی هاش 109535 مرک آلمان

کالکن کربوکسیلیک اسید 25 گرمی 104595 مرک آلمان

کادمیوم سولفات 102027 مرک آلمان 100 گرمی

کادمیوم استات 2 ابه 102002 مرک آلمان 500گرمی

 کادمیوم کلراید 100 گرمی 20899 فلوکا

 کادمیوم نیترات 100 گرمی 20911 سیگما آمریکا

 کارل فیشر 188005 مرک آلمان 1 لیتری

 کاربازول 250 گرمی 820255 مرک آلمان

 کازئین 1 کیلویی 102241 مرک آلمان

 کبالت II نیترات 6 آبه مرک آلمان 100 گرمی 102536

 کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544 مرک آلمان

 کبالت II سولفات هفت آبه 100 گرمی 102556 مرک آلمان

 کتامین 1 گرمیK2753 زیگما آمریکا

 کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) 803057 مرک آلمان 100 گرمی

 کلسیم فلزی (گرانول ) 2-6میلیمتر سایز ذرات بسته 100 گرمی 102053 مرک آلمان

 کلسیم استات 109325 مرک آلمان 500گرم

 کلسیم هیدروژن فسفات 102304 مرک آلمان 500 گرمی

 کلسیم هیدرواکساید 102047 مرک آلمان 500 گرمی

 کلسیم اکساید 500 گرمی 102047 مرک آلمان

 کلسیم سولفات دو آبه 500 گرمی 102161 مرک آلمان

 کلسیم فلوراید 500 گرمی ساخت کره

 کلسیم کربنات 250گرمی 102066 مرک آلمان

 کلسیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان 102121 هر بسته

 کلشیسین 1 گرمی C9754سیگما آمریکا

 کلرامین T سه آبه 250 گرمی 818705 مرک آلمان

 کلروفرم مرک آلمان 2،5 لیتری 102445

 کلروفرم کروماتوگرافی 102442 مرک آلمان 1 لیتری

 کلروفرم دوتره 102450 مرک آلمان 25 میلی لیتری

 کلسترول 103672 مرک آلمان 100گرمی

 کینولین مرک آلمان 802407 بسته1 لیتری

 کلرو بنزن 801791 مرک آلمان 1 لیتری

 2- کلرو بنزوئیل کلراید بسته 250 میلی لیتری 802618 مرک آلمان

 کلرو دی متیل سیلان 50 میلی 814104 مرک آلمان

 2-کلرو 2-متیل پروپان 1 لیتری 801550 مرک آلمان

 کلرید استرانسیوم 6 آبه 107865 مرک آلمان250 گرمی

 کلرید آلومینیوم 1 کیلویی 801081 مرک آلمان

 کلرید فریک 6 ابه 103943 مرک آلمان 250 گرمی

 کلرید اهنIII 6 آبه 103943 مرک آلمان 1 کیلو

 کلرید باریم 101717 مرک آلمان 1 کیلویی

 کلرید روی 108815 مرک آلمان 1 کیلویی

 کلرید زیرکونیوم 808913 مرک آلمان 250 گرمی

 کلرید سدیم 106400 مرک آلمان 5 کیلویی

 کلرید سدیم 106404 مرک آلمان 1 کیلویی

 کلرید سرب 807383 مرک آلمان 100 گرمی

 کلرید مس II 102733 مرک آلمان 1 کیلویی

 کلرید طلا 101582 مرک آلمان 1 گرمی

 کلرید کلسیم 102382 مرک آلمان

 کلرید لیتیوم 105679 مرک آلمان 100 گرمی

 کلرید کروم II802482 مرک آلمان 10 گرمی

 کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک آلمان

 کلرید نیکل 106717 مرک آلمان250 گرمی

 کلرید منگنز 7آبه 105833 مرک آلمان 1 کیلویی

 کلرید منیزیم 814733 مرک آلمان 500 گرمی

 کلرید قلع II 107814 مرک آلمان 250گرمی

 کلرو ژنیک اسید 1 گرمی C3878 سیگما

 کربنات کلسیم 102069 مرک آلمان 1 کیلویی

 کربن اکتیو مرک آلمان 102184 بسته 1 کیلویی

 کربن تترا کلراید 102222 بسته 2.5 لیتری

 کریستال ویولت 101408 مرک آلمان 25 گرمی

 کربن دی سولفید 102214مرک آلمان 1 لیتری

 کروم تری اکساید 1 کیلویی 102483 ساخت مرک آلمان

 کرومیوم نیترات 250 گرمی 102481 مرک آلمان

 کوپر ( مس ) پودر 250 گرمی 102703 مرک آلمان

 کوپر (مس ) فویل قطر 0.1 میلی متر 102700 مرک آلمان بسته 250 گرمی

 کوپر(مس) سولفات 102790 مرک آلمان 250 گرم

 کوپر ( مس ) استات مرک آلمان بسته 250 گرمی 102711

 کوپر (مس ) اکسید 100گرمی 102766

 کوپر (مس) نیترات 102753 مرک آلمان 250 گرمی

 کوماسی بریلیانت بلو G ساخت BDH انگلستان بسته 25 گرمی

 کیومین هیدرو پروکساید مرک آلمان 820502 بسته 250 میلی لیتری

 کنگو رد 101340 مرک آلمان 25 گرمی

 گلوکز (دکستروز ) 108346 مرک آلمان 1 کیلویی

 گلایسین 100590 مرک آلمان 25 کیلویی

 گلایسین 100 گرمی G7126 ساخت زیگما آمریکا

 گلیسیرین 104093 بسته 2.5 لیتری مرک آلمان

 گلیسیرین تری استات 103000 مرک آلمان 1لیتری

 گلوبولین 1 گرمی H2500 زیگما آمریکا

 گوانیدیوم کلراید ۱۰۰ گرمی 104219 مرک آلمان

 ال – گلوتامین 25گرمی 100289 مرک آلمان

 گریس سیلیکون انگلستان امبرسیل 4000 عایق صوتی و حرارتی ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای 100 گرمی

 گزیلن (زایلن ) 108681 مرک آلمان 2،5 لیتری

 گزیلن اورنج 5 گرمی 108677 مرک آلمان

 گیمسا 109203 مرک آلمان 100 گرمی

 لانتانیوم نیترات ساخت مرک 105326 بسته 100 گرمی

 لسیتین (تخم مرغی) 524617 مرک آلمان 250 میلی گرم

 لیتموس 105312 مرک آلمان 100 گرمی

 لیتیم تترا بورات 1 کیلویی 110783 مرک آلمان

 لیتیوم اکساید 100 گرمی374725 آلدریچ آمریکا

 لیتیوم برماید 1 کیلویی 105669 مرک آلمان

لتیوم نیترات 112230 مرک آلمان 1 کیلویی

 لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680 مرک آلمان

 لیتیوم هیدرواکساید 105691 بسته 100 گرمی مرک آلمان

 لیتیوم یدید 50 گرمی 818287 مرک آلمان

 لوسین 25 گرمی زیگما آمریکا

 مالتوز مرک آلمان 100 گرمی 105912

 دی مانیتول سیگما آمریکا M9647 بسته 250 گرمی

 مالو نیتریل 822086 مرک آلمان 100 گرمی

 مالاشیت گرین 101398 مرک آلمان 100 گرمی

 مایو اینوزیتول 104507 مرک آلمان 50 گرمی

 متانل 106008 مرک آلمان 2،5 لیتری

 متانل 106009 مرک آلمان 2.5 لیتری

 متانل کروماتوگرافی 106007 مرک آلمان 2،5 لیتری

 متانل خشک کروماتوگرافی 106012 مرک آلمان 2،5 لیتری

 متیل اورنج 101322 مرک آلمان 100 گرمی

 متیل ترت بوتیل اتر 1 لیتری دایجونگ کره

 متیل رد 106076 مرک آلمان 25 گرمی

 متیل بلو 116316 مرک آلمان 25 گرمی

 متیل بنزوات 1 لیتری اکروس آمریکا

 1-متیل 2-پیرولیدون 1 لیتری 806072 مرک آلمان

 4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری

 دی متیل آنیلین 1 لیتری 803060 مرک آلمان

 متیلن بلو 100 گرمی 159270 مرک آلمان

 متیونین 25 گرمی زیگما آمریکا 1.294.000

 مرکوری(جیوه) اکسید 104465 مرک آلمان 100 گرمی

 مرکوری استات ۱۰۴۴۱۰ مرک آلمان ۵۰ گرمی

 مرکوری(جیوه) سولفات 104481 مرک آلمان 100گرمی

 مرکوری ( جیوه ) 104403 مرک آلمان 250 گرمی

 مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان 100 گرمی

 جیوه نیترات 104437 مرک آلمان 250 گرمی

 مرکوری (جیوه) نیترات 104437بسته 50 گرمی مرک آلمان

 مرکوری (جیوه ) 100 گرمی دگوسا آلمان

 مرکوری یداید 100 گرمی 104420 مرک آلمان

 مرکاپتو اتانول 805740 مرک آلمان 250 میلی لیتری

 منیزیم سولفات 105882 مرک آلمان 2،5کیلویی

 منیزیم 250 گرمی 805817 مرک آلمان

 منیزیم اکساید 100 گرمی 105866 مرک آلمان

 منیزیم نوار 105812 مرک آلمان قطر 3 میلی متر

 منیزیم نیترات 500 گرمی 105853 مرک آلمان

 منیزیم فسفات 500 گرمی 105872 مرک آلمان

 منگنز (پودر فلزی ) 112237 بسته 250گرمی مرک آلمان

 منگنز سولفات 105999 مرک آلمان 1 کیلویی

 منگنز نیترات 500 گرمی 105940 مرک آلمان

 منگنز اکسید 1 کیلویی 105862 مرک آلمان

 منگنز استات 4آبه 105819 مرک آلمان 250 گرمی

 موراکسید ( ملح مرده ) 106161 مرک آلمان 25 گرمی

 مورین 106098 مرک آلمان 5 گرمی

 مورفولین پروپان سولفونیک اسید MOPS ۲۵۰ گرمی ۱۰۶۱۲۹ مرک آلمان

 مونو کلسیم فسفا ت 102203 مرک آلمان500 گرمی

 محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم،

لتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک آلمان هر بسته

 محلول استاندارد سزیم 170212 بسته 100میلی مرک آلمان

 محلول استاندارد تیتانیوم 170363 بسته 500میلی مرک آلمان

 محلول استاندارد طلا بسته 500میلی 170216 مرک آلمان

 محلول استاندارد نقره بسته 500میلی 119797 مرک آلمان

 محلول استاندارد زیرکونیوم 170370 بسته 100میلی مرک آلمان

 محلول استاندارد تلور بسته 100میلی 119514 مرک آلمان

 محلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی 170219 مرک آلمان

 محلول بافر آمونیاکی 1لیتری 109478 مرک آلمان

 نسلر A 109011 مرک آلمان 500 میلی

 نفتالین 106200 مرک آلمان 1 کیلو

 نفتالین استیک اسید 25 گرمی سیگما

 نیکل 250 گرمی 112277 مرک آلمان

 نیکل II نیترات 106721 مرک آلمان 1 کیلویی

 نیکل II نیترات 106721 مرک آلمان 250 گرمی

 نیکل اکسید 637130 آلدریچ آمریکا 100 گرمی 1

 نیکوتینیک اسید 100 گرمی 818714 مرک آلمان

 نیتروبنزن 99% 806770 مرک

 نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلمان

 4-نونیل فنل 1 گرمی آلفایزر آمریکا

 وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی فلوکا سوئیس

 هپارین 1 ویال سیگما آمریکا

 هگزا متیلن تترامین 818712 مرک آلمان 100گرمی

 هگزیل آمین ۱۰۰ میلی ۸۰۴۳۲۶ مرک آلمان

 هماتوکسیلین مایع 105174 مرک آلمان 2،5 لیتری

 هماتوکسیلین 25 گرمی 115938 مرک آلمان

 یدرازین هیدرواکساید 804608 مرک آلمان 1 لیتر

 هیدرازین سولفات 100 گرمی 104603 مرک آلمان

 هیدرازین دی کلراید (هیدرو کلراید) 104601 مرک آلمان 100 گرمی

 هیدروکسیل امین هیدروکلراید 104616 مرک آلمان 250 گرمی

 هیدرواکسی اتیل سلولز با آرت نامبر 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمی

 هیدرواکسی کینولین 50 گرمی 107098 مرک آلمان 1.589.000

 هیدرواکسی کینولین سولفات مونو هیدرات 100 گرمی 814528 مرک آلمان

 هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی آلدریچ آمریکا

 هیدروکینون 250 گرمی 822333 مرک آلمان

 هیامین 115480 مرک آلمان 1 لیتری

 1-هگزانول 804393 مرک آلمان 1 لیتری

 هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک آلمان

 هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک آلمان

 هیستیدین 25 گرمی ریدل آلمان

 هیدرازین سولفات 104603 مرک آلمان 100 گرمی

 ید 104761 مرک آلمان 100 گرمی

 یوتریوم نیترات 112516 شش آبه 25گرمی

 EDTA 100944 مرک آلمان 1 کیلویی

 EDTA دی سدیم سالت 108454 بسته 250 گرمی مرک آلمان

 EDTA تترا سدیم سالت   دی هیدرات 108438 مرک آلمان 250 گرمی

 EDTA پتاسیم دار 104819مرک آلمان 100 گرمی

 EDTA نمک دی سدیم و منیزیم 108423 مرک آلمان 250 گرمی

 توجه : تحویل کالا بستگی به موجودی آن در انبار دارد

  

 جهت دریافت قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی با کارشناسان گروه صنعتی مترولوژی تماس بگیرید

تماس با ما

 دفتر مرکزی فروش : تهران  بزرگراه شیخ فضل الله جنوب بعد از پل جلال – خیابان سازمان آب – برج های نگین      نگین 9 – طبقه همکف – پلاک 46

   تلفن (5 خط) : 88233768

 

آدرس دفتر  فروش کرج : گوهردشت، ابتدای خیابان مطهری، بعد از پیتزا ٢۰، ساختمان ملیکا، طبقه چهارم واحد ١۶ 

   تلفن  (5 خط) :      02634456284

   کارشناس فروش :  09129411990    امینی 

                 

                                   Email: info@metrologyco.ir

آمار بازدید سایت

بازدید امروز13
بازدید دیروز30
بازدید هفته128
بازدید ماه294
کل بازدیدها116955

جمعه, 21 مرداد 1401