لودسل های تک پایه (Single Point Load Cells)

لودسل های تک پایه 

(Single Point Load Cells)

لودسل تک پایه ماوین 5 کیلوگرم 

 مدل:NA1-C3-5kg

لودسل تک پایه ماوین 10 کیلوگرم

مدل:  NA1-C3-10kg

لودسل تک پایه ماوین20 کیلوگرم

مدل: NA1-C3-20kg

لودسل تک پایه ماوین 30 کیلوگرم

مدل: NA1-C3-30kg

لودسل تک پایه  ماوین 35 کیلوگرم

مدل:NA1-C3-35kg

لودسل تک پایه ماوین 40 کیلوگرم

مدل:  NA1-C3-40kg

لودسل تک پایه ماوین 45 کیلوگرم

مدل:  NA1-C3-45kg

لودسل تک پایه ماوین  60 کیلوگرم

مدل:  NA2-C3-60kg

لودسل تک پایه  ماوین 100 کیلوگرم

مدل: NA2-C3-100kg

لودسل تک پایه ماوین 150 کیلوگرم

مدل:  NA2-C3-150kg

لودسل تک پایه  ماوین 300 کیلوگرم

مدل: NA2-C3-300kg

لودسل تک پایه ماوین 500 کیلوگرم

مدل: NA2-C3-500kg

 

لودسل تک پایه  ماوین 150 کیلوگرم

مدل:NA3-C3-150kg

لودسل تک پایه ماوین 300 کیلوگرم

مدل:  NA3-C3-300kg

لودسل تک پایه ماوین 500 کیلوگرم

مدل:  NA3-C3-500kg

لودسل تک پایه  ماوین800 کیلوگرم 

مدل:NA3-C3-800kg

لودسل تک پایه ماوین یک تن

مدل:  NA3-C3-1t

لودسل تک پایه ماوین 1.2 تن

مدل: NA3-C3-1.2t

لودسل تک پایه  ماوین 0.3 کیلوگرم

مدل:NA6-C3-0.3kg

لودسل تک پایه ماوین 0.5 کیلوگرم

مدل: NA6-C3-0.5kg

لودسل تک پایه ماوین 1 کیلوگرم

مدل: NA6-C3-1kg

لودسل تک پایه ماوین 3 کیلوگرم 

مدل: NA6-C3-3kg

لودسل تک پایه  ماوین 5 کیلوگرم

مدل:NA6-C3-5kg

لودسل تک پایه ماوین 10 کیلوگرم

مدل:  NA6-C3-10kg

لودسل تک پایه ماوین 500 کیلوگرم

مدل:  NA21-C3-500kg

لودسل تک پایه ماوین 1 تن

مدل: NA21-C3-1t

لودسل تک پایه ماوین 1.2 تن

مدل:  NA21-C3-1.2t

لودسل تک پایه  ماوین 250 کیلوگرم 

مدل: NA116-C3-250kg

لودسل تک پایه   ماوین  500 کیلوگرم

مدل:NA116-C3-500kg

 

لودسل تک پایه ماوین 750 کیلوگرم

مدل:  NA117-C3-750kg

لودسل تک پایه ماوین 1 تن

مدل:  NA117-C3-1t

لودسل تک پایه   ماوین 2 تن

مدل:NA117-C3-2t

لودسل تک پایه سل تک 2.5 کیلوگرم

مدل: PA2-C3-2.5kg

لودسل تک پایه  سل تک 3 کیلوگرم

مدل: PA2-C3-3kg

لودسل تک پایه سل تک 5 کیلوگرم 

مدل: PA2-C3-5kg

لودسل تک پایه سل تک 6 کیلوگرم

مدل: PA2-C3-6kg

لودسل تک پایه  سل تک 10 کیلوگرم

مدل: PA2-C3-10kg

لودسل تک پایه سل تک 15 کیلوگرم 

مدل: PA2-C3-15kg

لودسل تک پایه سل تک 20 کیلوگرم

مدل: PA2-C3-20kg

لودسل تک پایه سل تک 30 کیلوگرم

مدل:PA2-C3-30kg

لودسل تک پایه  سل تک 35 کیلوگرم

مدل:PA2-C3-35kg

لودسل تک پایه سل تک 40 کیلوگرم

مدل: PA2-C3-40kg

لودسل تک پایه  سل تک 50 کیلوگرم

مدل:PA2-C3-50kg

 

لودسل تک پایه  سل تک 5 کیلوگرم

مدل: PA3-C3-5kg

لودسل تک پایه سل تک 10 کیلوگرم

مدل: PA3-C3-10kg

لودسل تک پایه   سل تک 15 کیلوگرم

مدل: PA3-C3-15kg

لودسل تک پایه  سل تک 20 کیلوگرم

مدل: PA3-C3-20kg

لودسل تک پایه سل تک30 کیلوگرم 

مدل: PA3-C3-30kg

لودسل تک پایه  سل تک 50 کیلوگرم

مدل:PA3-C3-50kg

لودسل تک پایه  سل تک 75 کیلوگرم

مدل: PA3-C3-75kg

لودسل تک پایه  سل تک 100 کیلوگرم

مدل: PA3-C3-100kg

لودسل تک پایه  سل تک 200 کیلوگرم 

مدل: PA3-C3-200kg

لودسل تک پایه   سل تک  50 کیلوگرم

مدل: PA4-C3-50kg

لودسل تک پایه  سل تک 100 کیلوگرم

مدل: PA4-C3-100kg

لودسل تک پایه سل تک  150 کیلوگرم

مدل: PA4-C3-150kg

لودسل تک پایه سل تک 200 کیلوگرم 

مدل:  PA4-C3-200kg

لودسل تک پایه سل تک 300 کیلوگرم

مدل: PA4-C3-300kg

 

لودسل تک پایه  سل تک  50 کیلوگرم

مدل: PA5-C3-50kg

لودسل تک پایه  سل تک 100 کیلوگرم

مدل: PA5-C3-100kg

لودسل تک پایه  PA5-C3-150kg

لودسل تک پایه سل تک 150 کیلوگرم

مدل: PA5-C3-200kg

لودسل تک تک پایه سل تک 250 کیلوگرم

مدل: PA5-C3-250kg

لودسل تک پایه سل تک 300 کیلوگرم

مدل:  PA5-C3-300kg

لودسل تک پایه  سل تک 500 کیلوگرم 

مدل: PA5-C3-500kg

لودسل تک پایه  سل تک 50 کیلوگرم

مدل: PA6-C3-50kg

لودسل تک پایه  سل تک 100 کیلوگرم

مدل: PA6-C3-100kg

لودسل تک پایه  سل تک 150 کیلوگرم

مدل: PA6-C3-150kg

لودسل تک پایه  سل تک 200 کیلوگرم

مدل: PA6-C3-200kg

لودسل تک پایه سل تک 250 کیلوگرم

مدل:  PA6-C3-250kg

لودسل تک پایه  سل تک 300 کیلوگرم

مدل: PA6-C3-300kg

لودسل تک پایه سل تک 500 کیلوگرم

مدل:  PA6-C3-500kg

لودسل تک پایه سل تک 50 کیلوگرم

مدل: PAL1-C3-50kg

لودسل تک پایه  سل تک  100 کیلوگرم

مدل: PAL1-C3-100kg

لودسل تک پایه سل تک 150 کیلوگرم

مدل: PAL1-C3-150kg

لودسل تک پایه  سل تک 250 کیلوگرم

مدل:PAL1-C3-250kg

لودسل تک پایه سل تک 300 کیلوگرم

مدل:  PAL1-C3-300kg

لودسل تک پایه  سل تک 500 کیلوگرم

مدل: PAL1-C3-500kg

لودسل تک پایه سل تک 600 کیلوگرم

مدل: PAL1-C3-600kg

لودسل تک پایه  سل تک 1 تن

مدل: PAL1-C3-1t

 

لودسل تک پایه  سل تک 75 کیلوگرم

مدل: PAL1B-C3-75kg

لودسل تک پایه سل تک 150 کیلوگرم

مدل: PAL1B-C3-150kg

لودسل تک پایه   سل تک 250 کیلوگرم

مدل: PAL1B-C3-250kg

لودسل تک پایه  سل تک  300 کیلوگرم

مدل: PAL1B-C3-300kg

لودسل تک پایه  سل تک 500 کیلوگرم

مدل: PAL1B-C3-500kg

لودسل تک پایه  سل تک 635 کیلوگرم

مدل:PAL1B-C3-635kg

 

لودسل تک پایه  سل تک 75 کیلوگرم

مدل: PAL2-C3-75kg 

لودسل تک پایه  سل تک 150 کیلوگرم

مدل: PAL2-C3-150kg

لودسل تک پایه   سل تک 250 کیلوگرم 

مدل:PAL2-C3-250kg

لودسل تک پایه سل تک 500 کیلوگرم

مدل: PAL2-C3-500kg

لودسل تک پایه  سل تک 635 کیلوگرم

مدل: PAL2-C3-635kg

لودسل تک پایه سل تک یک تن 

مدل:  PAL2-C3-1t

 

لودسل تک پایه   سل تک 750 کیلوگرم

مدل: PAL3-C3-750kg

لودسل تک پایه سل تک یک تن

مدل:  PAL3-C3-1t

لودسل تک پایه سل تک 2 تن

مدل:   PAL3-C3-2t

 

لودسل تک پایه سل تک 50 کیلوگرم

مدل: PSG-C3-50kg

لودسل تک پایه  سل تک 100 کیلوگرم

مدل: PSG-C3-100kg

لودسل تک پایه سل تک 150 کیلوگرم

مدل:  PSG-C3-150kg

 

لودسل تک پایه  کلی 5 کیلوگرم

مدل:AMI-C3-5kg

لودسل تک پایه کلی 10 کیلوگرم

مدل: AMI-C3-10kg

لودسل تک پایه کلی 15 کیلوگرم

مدل: AMI-C3-15kg

لودسل تک پایه کلی  20 کیلوگرم

مدل:AMI-C3-20kg

لودسل تک پایه کلی 30 کیلوگرم

مدل: AMI-C3-30kg

لودسل تک پایه  کلی 35 کیلوگرم

مدل:AMI-C3-35kg

لودسل تک پایه کلی 40 کیلوگرم

مدل: AMI-C3-40kg

 

لودسل تک پایه کلی 10 کیلوگرم

مدل:  AMIB-C3-10kg

لودسل تک پایه کلی 15 کیلوگرم

مدل: AMIB-C3-15kg

لودسل تک پایه  کلی 20 کیلوگرم

مدل:AMIB-C3-20kg

لودسل تک پایه کلی 30 کیلوگرم

مدل: AMIB-C3-30kg

لودسل تک پایه کلی 50 کیلوگرم

مدل: AMIB-C3-50kg

لودسل تک پایه  کلی 60 کیلوگرم

مدل:AMIB-C3-60kg

لودسل تک پایه  کلی 75 کیلوگرم

مدل: AMIB-C3-75kg

لودسل تک پایه  کلی 100 کیلوگرم

مدل:AMIB-C3-100kg

لودسل تک پایه کلی 200 کیلوگرم

مدل: AMIB-C3-200kg

 

لودسل تک پایه UDA-C3-75kg

لودسل تک پایه UDA-C3-150kg

لودسل تک پایه UDA-C3-300kg

لودسل تک پایه UDA-C3-500kg

لودسل تک پایه UDA-C3-600kg

لودسل تک پایه UDA-C3-750kg

لودسل تک پایه UDA-C3-1t

 

لودسل تک پایه  کلی 50 کیلوگرم

مدل:UDB-C3-50kg

لودسل تک پایه کلی 150 کیلوگرم

مدل: UDB-C3-150kg

لودسل تک پایه کلی 200 کیلوگرم

مدل: UDB-C3-200kg

لودسل تک پایه  کلی 300 کیلوگرم

مدل:UDB-C3-300kg

لودسل تک پایه کلی 500 کیلوگرم

مدل: UDB-C3-500kg

 UDJموجود نیست 

 

لودسل تک پایه  کلی 60 کیلوگرم

مدل:UDN-C4-60kg

لودسل تک پایه  کلی  100 کیلوگرم

مدل:UDN-C4-100kg

لودسل تک پایه  کلی 250 کیلوگرم

مدل:UDN-C4-250kg

لودسل تک پایه کلی 300 کیلوگرم

مدل:UDN-C4-300kg

لودسل تک پایه کلی 500 کیلوگرم

مدل:UDN-C4-500kg

 XSBموجود نیست

 ILEClموجود نیست 

 

لودسل تک پایه کلی 8 کیلوگرم

مدل:ILY-C3-8kg

لودسل تک پایه  کلی 10 کیلوگرم

مدل:ILY-C3-10kg

لودسل تک پایه کلی 15 کیلوگرم

مدل: ILY-C3-15kg

لودسل تک پایه کلی 20 کیلوگرم

مدل: ILY-C3-20kg

لودسل تک پایه کلی 30 کیلوگرم 

مدل:ILY-C3-30kg

لودسل تک پایه کلی 50 کیلوگرم

مدل: ILY-C3-50kg

لودسل تک پایه  کلی 100 کیلوگرم

مدل:ILY-C3-100kg

لودسل تک پایه  زمیک 2.5 کیلوگرم

مدل: L6D-C3-2.5kg

لودسل تک پایه  زمیک 3 کیلوگرم

مدل: L6D-C3-3kg

لودسل تک پایه زمیک 5 کیلوگرم

مدل: L6D-C3-5kg

لودسل تک پایه  زمیک 6 کیلوگرم

مدل: L6D-C3-6kg

لودسل تک پایه زمیک 8 کیلوگرم

مدل: L6D-C3-8kg

لودسل تک پایه   زمیک 10 کیلوگرم

مدل: L6D-C3-10kg

لودسل تک پایه زمیک 15 کیلوگرم

مدل: L6D-C3-15kg

لودسل تک پایه  زمیک 20 کیلوگرم

مدل: L6D-C3-20kg

لودسل تک پایه زمیک 30 کیلوگرم

مدل:  L6D-C3-30kg

لودسل تک پایه  زمیک 35 کیلوگرم

مدل: L6D-C3-35kg

لودسل تک پایه زمیک 40 کیلوگرم

مدل: L6D-C3-40kg

لودسل تک پایه زمیک 50 کیلوگرم

مدل: L6D-C3-50kg

 

لودسل تک پایه  زمیک 100 کیلوگرم

مدل:L6D8-C3-100kg

لودسل تک پایه زمیک 150 کیلوگرم

مدل:L6D8-C3-150kg

لودسل تک پایه  زمیک 200 کیلوگرم

مدل: L6D8-C3-200kg

 

لودسل تک پایه زمیک 50 کیلوگرم

مدل:  L6E-C3-50kg

لودسل تک پایه زمیک 60 کیلوگرم

مدل: L6E-C3-60kg

لودسل تک پایه  زمیک 80 کیلوگرم

مدل: L6E-C3-80kg

لودسل تک پایه زمیک 100 کیلوگرم

مدل:  L6E-C3-100kg

لودسل تک پایه زمیک 150 کیلوگرم

مدل:  L6E-C3-150kg

لودسل تک پایه زمیک 200 کیلوگرم

مدل: L6E-C3-200kg

لودسل تک پایه زمیک 250 کیلوگرم

مدل: L6E-C3-250kg

لودسل تک پایه  زمیک 300 کیلوگرم

مدل: L6E-C3-300kg

 

لودسل تک پایه  زمیک 50 کیلوگرم

مدل: L6E3-C3-50kg

لودسل تک پایه زمیک 100 کیلوگرم 

مدل:  L6E3-C3-100kg

لودسل تک پایه  زمیک 150 کیلوگرم

مدل: L6E3-C3-150kg

لودسل تک پایه زمیک 200 کیلوگرم

مدل:  L6E3-C3-200kg

لودسل تک پایه زمیک 250 کیلوگرم

مدل: L6E3-C3-250kg

لودسل تک پایه زمیک 300 کیلوگرم

مدل: L6E3-C3-300kg

لودسل تک پایه زمیک 400 کیلوگرم

مدل: L6E3-C3-400kg

لودسل تک پایه  زمیک 500 کیلوگرم

مدل: L6E3-C3-500kg

 

لودسل تک پایه  زمیک 250 کیلوگرم

مدل: L6F-C3-250kg

لودسل تک پایه  زمیک 500 کیلوگرم

مدل:L6F-C3-500kg

لودسل تک پایه  زمیک 750 کیلوگرم

مدل: L6F-C3-750kg

لودسل تک پایه زمیک یک تن

مدل:  L6F-C3-1t

لودسل تک پایه  زمیک 2 تن

مدل: L6F-C3-2t

 

لودسل تک پایه زمیک 50 کیلوگرم

مدل:  L6G-C3-50kg

لودسل تک پایه  زمیک 100 کیلوگرم

مدل: L6G-C3-100kg

لودسل تک پایه زمیک 150 کیلوگرم

مدل: L6G-C3-150kg

لودسل تک پایه  زمیک 250 کیلوگرم

مدل: L6G-C3-250kg

لودسل تک پایه زمیک 300 کیلوگرم

مدل:  L6G-C3-300kg

لودسل تک پایه زمیک 500 کیلوگرم

مدل: L6G-C3-500kg

لودسل تک پایه زمیک 600 کیلوگرم

مدل:  L6G-C3-600kg

لودسل تک پایه  زمیک 750 کیلوگرم

مدل: L6G-C3-750kg

 

لودسل تک پایه  زمیک 4 کیلوگرم

مدل: L6H5-C3-4kg

لودسل تک پایه  زمیک 5 کیلوگرم

مدل: L6H5-C3-5kg

لودسل تک پایه  زمیک 8 کیلوگرم

مدل: L6H5-C3-8kg

لودسل تک پایه  زمیک 10 کیلوگرم

مدل: L6H5-C3-10kg

لودسل تک پایه  زمیک 15 کیلوگرم

مدل: L6H5-C3-15kg

لودسل تک پایه زمیک 20 کیلوگرم

مدل:  L6H5-C3-20kg

 

لودسل تک پایه  زمیک  0.3 کیلوگرم

مدل: L6J1-C3-0.3kg

لودسل تک پایه زمیک 0.5 کیلوگرم

مدل:  L6J1-C3-0.5kg

لودسل تک پایه زمیک   0.6 کیلوگرم

مدل: L6J1-C3-0.6kg

لودسل تک پایه  زمیک 1 کیلوگرم

مدل: L6J1-C3-1kg

لودسل تک پایه زمیک 3 کیلوگرم

مدل:  L6J1-C3-3kg

 

لودسل تک پایه  زمیک  5 کیلوگرم

مدل: L6N-C3-5kg

لودسل تک پایه زمیک 8 کیلوگرم

مدل:  L6N-C3-8kg

لودسل تک پایه  زمیک 10 کیلوگرم

مدل: L6N-C3-10kg

لودسل تک پایه  زمیک 15 کیلوگرم

مدل: L6N-C3-15kg

لودسل تک پایه  زمیک 20 کیلوگرم

مدل: L6N-C3-20kg

لودسل تک پایه  زمیک 30 کیلوگرم

مدل: L6N-C3-30kg

لودسل تک پایه  زمیک 50 کیلوگرم

مدل: L6N-C3-50kg

لودسل تک پایه زمیک75 کیلوگرم

مدل:  L6N-C3-75kg

لودسل تک پایه زمیک 100 کیلو گرم

مدل: L6N-C3-100kg

 

لودسل تک پایه  زمیک 100 کیلوگرم

مدل: L6Q-C3-100kg

لودسل تک پایه زمیک 150 کیلوگرم

مدل:  L6Q-C3-150k

لودسل تک پایه زمیک 250 کیلوگرم

مدل:  L6Q-C3-250kg

 

لودسل تک پایه  زمیک 75 کیلوگرم

مدل: L6T-C3-75kg

لودسل تک پایه  زمیک 100 کیلوگرم

مدل: L6T-C3-100kg

لودسل تک پایه زمیک 150 کیلوگرم

مدل:  L6T-C3-150kg

لودسل تک پایه  زمیک 250 کیلوگرم

مدل:  2L6T-C3-250kg

لودسل تک پایه زمیک 500 کیلوگرم

مدل:  L6T-C3-500kg

لودسل تک پایه  زمیک 635 کیلوگرم

مدل: L6T-C3-635kg

لودسل تک پایه  زمیک  یک تن

مدل: L6T-C3-1t

 

لودسل تک پایه  زمیک 150 کیلوگرم

مدل: L6W-C3-150kg

لودسل تک پایه  زمیک 200 کیلوگرم

مدل: L6W-C3-200kg

لودسل تک پایه زمیک 300 کیلوگرم

مدل:  3L6W-C3-300kg

لودسل تک پایه زمیک 500 کیلوگرم

مدل:  L6W-C3-500kg

لودسل تک پایه  زمیک 635 کیلوگرم 

مدل: L6W-C3-635kg

 

لودسل تک پایه  زمیک 6 کیلوگرم

مدل:   BM6A-C3-6kg

لودسل تک پایه  زمیک 12 کیلوگرم

مدل: BM6A-C3-12kg

لودسل تک پایه   زمیک 30 کیلوگرم

مدل: BM6A-C3-30kg

لودسل تک پایه زمیک 60 کیلوگرم

مدل:   BM6A-C3-60kg

 

لودسل تک پایه   زمیک 50 کیلوگرم

مدل: BM6G-C3-50kg

لودسل تک پایه  زمیک 100 کیلوگرم

مدل:  BM6G-C3-100kg

لودسل تک پایه زمیک 150 کیلوگرم

مدل:   BM6G-C3-150kg

لودسل تک پایه زمیک 200 کیلوگرم

مدل: BM6G-C3-200kg

لودسل تک پایه زمیک 300 کیلوگرم

مدل:  BM6G-C3-300kg

لودسل تک پایه  زمیک 400 کیلوگرم

مدل:  BM6G-C3-400kg

لودسل تک پایه  زمیک 500 کیلوگرم

مدل:  BM6G-C3-500kg

 
 

تماس با ما

 دفتر مرکزی فروش : تهران  بزرگراه شیخ فضل الله جنوب بعد از پل جلال – خیابان سازمان آب – برج های نگین      نگین 9 – طبقه همکف – پلاک 46

   تلفن (5 خط) : 88233831    فکس : 88233768

    آدرس دفتر  فروش کرج : میدان مادر ساختمان بانک  کارافرین  پ 431 واحد  10

   تلفن  (5 خط) :  02632736740      02632736958     فکس : 02632774410

   کارشناس فروش :      09129411990    امینی                   

                                   Email: info@metrologyco.ir

آمار بازدید سایت

بازدید امروز30
بازدید دیروز39
بازدید هفته69
بازدید ماه649
کل بازدیدها111647

سه شنبه, 28 دی 1400