لودسل های خمشی و برشی (Shear Beam Load Cells )

لودسل خمشی و برشی  

Shear Beam Load Cells)

 
 

 لودسل خمشی و برشی

سل تک 

100 کیلوگرم 

مدل:BN8-C3-100kg

لودسل خمشی و برشی 

سل تک 

250 کیلوگرم 

مدل:BN8-C3-250kg

 لودسل خمشی و برشی 

سل تک 

500 کیلوگرم 

مدل:BN8-C3-500kg

 لودسل خمشی و برشی 

سل تک 

یک تن 

مدل:BN8-C3-1t

 لودسل خمشی و برشی 

سل تک 

1.5 تن 

مدل BN8-C3-1.5t

 لودسل خمشی و برشی 

سل تک 

2 تن 

مدل :BN8-C3-2t

 لودسل خمشی و برشی 

سل تک 

2.5 تن 

مدل:BN8-C3-2.5t

 لودسل خمشی و برشی 

سل تک 

3 تن 

مدل :BN8-C3-3t

 لودسل خمشی و برشی 

سل تک 

5 تن 

مدل:BN8-C3-5t

 لودسل خمشی و برشی 

سل تک 

5 تن

مدل:BN8-C3-10t

 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

500 کیلوگرم 

مدل:BSA-C3-500kg 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

یک تن

مدل:BSA-C3-1t 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

1.5 تن

مدل:BSA-C3-1.5t 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

2 تن

مدل:BSA-C3-2t 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

3 تن

مدل:BSA-C3-5t 

 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

10 کیلو گرم

مدل:BSR-C3-10kg 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

20 کیلوگرم

مدل:BSR-C3-20kg 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

50 کیلوگرم

مدل:BSR-C3-50kg 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

100 کیلوگرم

مدل:BSR-C3-100kg 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

200 کیلوگرم

مدل:BSR-C3-200kg 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

350 کیلوگرم

مدل:BSR-C3-350kg 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

500 کیلوگرم

مدل:BSR-C3-500kg 

 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

100 کیلوگرم

مدل:BSR2-C3-100kg 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

200 کیلوگرم

مدل:BSR2-C3-200kg 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

350 کیلوگرم

مدل:BSR2-C3-350kg 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

500 کیلوگرم

مدل: BSR2-C3-500kg 

لودسل خمشی و برشی

سل تک

1 تن

مدل: BSR2-C3-1t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

2 تن

مدل :5123-C3 

 لودسل خمشی و برشی 

ریویر 

500 کیلوگرم 

مدل :9123-C3

لودسل خمشی و برشی

ریویر

1 تن

مدل:9123-C3 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

2 تن

مدل:9123-C3 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

5 تن

مدل:9123-D3 

 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

500 کیلوگرم

مدل:ACB-C3-500kg 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

1 تن

مدل:ACB-C3-1t 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

2 تن

مدل :ACB-C3-2t 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

5تن

مدل :ACB-C3-5t 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

1 تن

مدل:ACB-C6-1t 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

2 تن

مدل:ACB-C6-2t 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

5 تن

مدل:ACB-C6-5t 

 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

20 کیلوگرم

مدل:SHBXR-C3-20kg 

لودسل خمشی و برشی

ریویر 

50 کیلوگرم

مدل:SHBXR-C3-50kg 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

200 کیلوگرم

مدل:SHBXR-C3-200kg 

 لودسل خمشی و برشی 

ریویر 

500 کیلوگرم 

مدل:SHBXR-C3-500kg

لودسل خمشی و برشی

ریویر

20 کیلوگرم

مدل:SHBXR-C4-20kg 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

50 کیلوگرم

مدل:SHBXR-C4-50kg 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

100 کیلوگرم

مدل:SHBXR-C4-100kg 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

200 کیلوگرم

مدل:SHBXR-C4-200kg 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

350 کیلوگرم

مدل:SHBXR-C4-350kg 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

500 کیلوگرم

مدل:SHBXR-C4-500kg 

 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

500 کیلوگرم

مدل:SSB-C3-500kg 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

یک تن 

مدل:SSB-C3-1t 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

2 تن 

مدل:SSB-C3-2t 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

5 تن 

مدل: SSB-C3-5t

لودسل خمشی و برشی

ریویر

10تن 

مدل:SSB-C3-10t 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

1 تن 

مدل:SSB-C4-1t 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

2 تن 

مدل:SSB-C4-2t 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

5 تن 

 

مدل:SSB-C4-5t 

لودسل خمشی و برشی

ریویر

10 تن 

 

مدل:SSB-C4-10t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لودسل خمشی و برشی

کلی

50 کیلوگرم

مدل: HSX-A-C3-50kg

لودسل خمشی و برشی

کلی

100 کیلوگرم

مدل: HSX-A-C3-100kg

لودسل خمشی و برشی

کلی

200 کیلوگرم

مدل:  HSX-A-C3-200kg

لودسل خمشی و برشی

کلی

300 کیلوگرم

مدل:  HSX-A-C3-300kg

لودسل خمشی و برشی

کلی

50 کیلوگرم

مدل: HSX-A-C3-500kg


لودسل خمشی و برشی

کلی

250کیلوگرم

مدل: SQB-A-C3-250kg

لودسل خمشی و برشی

کلی

500 کیلوگرم

مدل: SQB-A-C3-500kg

لودسل خمشی و برشی

کلی

750کیلوگرم

مدل: SQB-A-C3-750kg

لودسل خمشی و برشی

کلی

یک تن 

مدل: SQB-A-C3-1t

لودسل خمشی و برشی

کلی

1.5 تن 

مدل: SQB-A-C3-1.5t

لودسل خمشی و برشی

کلی

2تن

مدل: SQB-A-C3-2t

لودسل خمشی و برشی

کلی

2.5 تن 

مدل: SQB-A-C3-2.5t

لودسل خمشی و برشی

کلی

3 تن 

مدل: SQB-A-C3-3t

لودسل خمشی و برشی

کلی

5 تن

مدل: SQB-A-C3-5t

لودسل خمشی و برشی

کلی

7.5 تن

مدل: SQB-A-C3-7.5t

لودسل خمشی و برشی

کلی

10 تن 

مدل: SQB-A-C3-10t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لودسل خمشی و برشی

زمیک

200 کیلوگرم

مدل: B8Q-C3-200kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک

500 کیلوگرم

مدل: B8Q-C3-500kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک

یک تن 

مدل: B8Q-C3-1t

لودسل خمشی و برشی

زمیک

2 تن 

مدل: B8Q-C3-2t

 

لودسل خمشی و برشی

زمیک

500 کیلوگرم

مدل: 

لودسل خمشی و برشی

زمیک

500 کیلوگرم

مدل: 

لودسل خمشی و برشی

زمیک

500 کیلوگرم

مدل: 

 

لودسل خمشی و برشی

زمیک

250 کیلوگرم

مدل: BM8H-C3-250kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک

1.5 تن

مدل: BM8H-C3-1.5t

لودسل خمشی و برشی

زمیک

2 تن 

مدل: BM8H-C3-2t

لودسل خمشی و برشی

زمیک

5 تن 

مدل: BM8H-C3-5t

 

لودسل خمشی و برشی

زمیک

10 کیلوگرم

مدل: BM11-C3-10kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک

20 کیلوگرم

مدل: BM11-C3-20kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک

30  کیلوگرم

مدل: BM11-C3-30kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک

50 کیلوگرم

مدل: BM11-C3-50kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک

100 کیلوگرم

مدل: BM11-C3-100kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک

200 کیلوگرم

مدل: BM11-C3-200kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک

350 کیلوگرم

مدل: BM11-C3-350kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک

500 کیلوگرم

مدل: BM11-C3-500kg

 

لودسل خمشی و برشی

زمیک

500 کیلوگرم

مدل: H8C-C3-100kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک

500 کیلوگرم

مدل: H8C-C3-250kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک

500 کیلوگرم

مدل: H8C-C3-500kg

لودسل خمشی و برشی

زمیک 

یک تن 

مدل: H8C-C3-1t

لودسل خمشی و برشی

زمیک

1.5 تن 

مدل:  H8C-C3-1.5t

لودسل خمشی و برشی

زمیک

2 تن 

مدل: H8C-C3-2t

لودسل خمشی و برشی

زمیک

2.5 تن 

مدل:  H8C-C3-2.5t

لودسل خمشی و برشی

زمیک

3 تن 

مدل:H8C-C3-3t 

لودسل خمشی و برشی

زمیک

5 تن 

مدل:  H8C-C3-5t

لودسل خمشی و برشی

زمیک

10 تن 

مدل: H8C-C3-10t

 

تماس با ما

 دفتر مرکزی فروش : تهران  بزرگراه شیخ فضل الله جنوب بعد از پل جلال – خیابان سازمان آب – برج های نگین      نگین 9 – طبقه همکف – پلاک 46

   تلفن (5 خط) : 88233768

 

آدرس دفتر  فروش کرج : گوهردشت، ابتدای خیابان مطهری، بعد از پیتزا ٢۰، ساختمان ملیکا، طبقه چهارم واحد ١۶ 

   تلفن  (5 خط) :      02634456284

   کارشناس فروش :  09353832310    امینی 

                 

                                   Email: info@metrologyco.ir

آمار بازدید سایت

بازدید امروز12
بازدید دیروز26
بازدید هفته12
بازدید ماه140
کل بازدیدها122405

دوشنبه, 17 بهمن 1401