لودسل های فشاری (Compression Load Cells)

 

لودسل  فشاری 

(Compression Load Cells) 

 لودسل فشاری

زمیک

10 تن  

BM14A-C3-10t

  لودسل فشاری

زمیک 

25 تن 

BM14A-C3-25t

  لودسل  فشاری

زمیک 

60 تن 

BM14A-C3-60t

 لودسل فشاری

زمیک 

100 تن 

BM14A-C3-100t

 لودسل  فشاری

زمیک

200 تن  

BM14A-C3-200t

موجود نیست BM14C

 

 لودسل  فشاری

زمیک

10 تن

مدل:BM14G-C3-10t

 لودسل فشاری

زمیک

30 تن

مدل:BM14G-C3-30t

 لودسل  فشاری

 زمیک

40 تن

مدل:BM14G-C3-40t

 لودسل  فشاری

زمیک

50 تن

مدل:BM14G-C3-50t

 

  لودسل فشاری

 زمیک

3.5تن

مدل:BM24R-C2-3.5t

  لودسل  فشاری 

زمیک

10 تن

مدل:BM24R-C2-10t

  لودسل  فشاری

زمیک

 250 کیلوگرم

مدل:2BM24R-C3-250kg

  لودسل  فشاری

زمیک

500 کیلوگرم

مدل:BM24R-C3-500kg

  لودسل فشاری

زمیک

یک تن

مدل:BM24R-C3-1t

  لودسل فشاری

زمیک

2 تن

مدل:BM24R-C3-2t

  لودسل فشاری

زمیک

3.5تن

مدل:BM24R-C3-3.5t

  لودسل فشاری

زمیک

5 تن

مدل:BM24R-C3-5t

  لودسل  فشاری

زمیک

13 تن

مدل:BM24R-C3-13t

  لودسل  فشاری

زمیک

28 تن

مدل:BM24R-C3-28t

لودسل فشاری  

زمیک

60 تن

مدل : BM24R-C3-60t

 

 لودسل فشاری

زمیک

یک تن

مدل:H2F-C2-1t 

 لودسل  فشاری

زمیک

2 تن

مدل:H2F-C2-2t

 لودسل فشاری

 زمیک

3 تن

مدل:H2F-C2-3t

 لودسل فشاری

زمیک 

5 تن 

H2F-C2-5t

 لودسل فشاری

زمیک

10 تن

مدل:H2F-C2-10t

  لودسل فشاری

زمیک

15 تن

مدل:H2F-C2-15t

  لودسل  فشاری

زمیک

20 تن

مدل:H2F-C2-20t

  لودسل فشاری

زمیک

30 تن

مدل :H2F-C2-30t 

لودسل  فشاری

زمیک

50 تن

مدل:H2F-C2-50t 

 

 لودسل  فشاری

زمیک

30 تن

مدل:HM14H1-C3-30t

 لودسل  فشاری

کلی

30 تن

مدل:ZSFY-A-C3-30t

 لودسل  فشاری

کلی

40 تن

مدل:ZSFY-A-C3-40t

 لودسل  فشاری  

کلی

30 تن

مدل:ZSFY-A-C5-30t

 موجود نیست ZSKBC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لودسل  فشاری 

ریویر

30 تن

مدل:ASC-C3-30t

لودسل  فشاری

ریویر

40 تن

مدل:ASC-C3-40t

 لودسل  فشاری

ریویر

50 تن

مدل:ASC-C3-50t

  لودسل  فشاری

ریویر

60 تن 

 

مدل:ASC-C3-60t

 لودسل  فشاری

ریویر

30 تن

مدل:ASC-C6-30t

 لودسل  فشاری

ریویر

40 تن

مدل:ASC-C6-40t 

 لودسل  فشاری

ریویر

50 تن

مدل:ASC-C6-50t 

 لودسل  فشاری

ریویر

60 تن

مدل:ASC-C6-60t

 

 لودسل  فشاری

ریویر

10 تن

مدل:CSPM-C3-10t

 لودسل  فشاری

ریویر

25 تن

مدل:CSPM-C3-25t

 لودسل فشاری

ریویر

40 تن

مدل:CSPM-C3-40t

 لودسل  فشاری

ریویر

60 تن

مدل:CSPM-C3-60t

 لودسل  فشاری

ریویر

100 تن

مدل:CSPM-C1-100t

  لودسل فشاری

ریویر

10 تن

مدل:CSPM-C4-10t

  لودسل  فشاری

ریویر

25 تن

مدل:CSPM-C4-25t 

  لودسل  فشاری

ریویر

40 تن

40CSPM-C4-40t 

  لودسل فشاری

ریویر

60 تن

CSPM-C4-60t

 لودسل فشاری

ریویر

100 تن

CSPM-C2-100t

 

  لودسل  فشاری

 ریویر

280 تن

مدل:KSR-R2-280t

 

 لودسل فشاری

ریویر

250 کیلوگرم

مدل:RLC-C3-250kg

 لودسل فشاری

ریویر

500 کیلوگرم

مدل:RLC-C3-500kg 

 لودسل  فشاری

ریویر

1 تن

مدل:RLC-C3-1t

 لودسل  فشاری

ریویر

3.5 تن

مدل:RLC-C3-3.5t

 لودسل  فشاری

ریویر

5 تن

مدل:RLC-C3-5t

 لودسل  فشاری

ریویر

10 تن

مدل:RLC-C3-10t

 لودسل فشاری

ریویر

28 تن

مدل:RLC-C3-28t 

 لودسل فشاری

ریویر

60 تن

مدل:RLC-C3-60t

 لودسل فشاری

ریویر

500 کیلوگرم

مدل:RLC-C6-500kg

 لودسل فشاری

ریویر

1 تن

مدل:RLC-C6-1t 

 لودسل  فشاری

ریویر

2 تن

مدل:RLC-C6-2t

 لودسل  فشاری

ریویر

3.5 تن

مدل:RLC-C6-3.5t 

لودسل  فشاری

ریویر

5 تن

مدل:RLC-C6-5t

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لودسل  فشاری

سل تک

200 تن

مدل:CNB-C2-200t

 لودسل فشاری

سل تک

500 تن

مدل:  CNB-C2-500t

 لودسل فشاری

سل تک

700 تن

مدل:CNB-C2-700t

 لودسل فشاری

سل تک

1000 تن

مدل:CNB-C2-1000t

 

 لودسل  فشاری

سل تک

40 تن

مدل:CSA-C3-40t

 لودسل فشاری

سل تک

60 تن

مدل:CSA-C3-60t

 لودسل  فشاری

سل تک

100 تن

مدل:CSA-C3-100t

 لودسل  فشاری

سل تک

225 تن

مدل:CSA-C3-225t

لودسل  فشاری

سل تک

450 تن

مدل:CSA-C3-450t

 

 لودسل  فشاری

سل تک

250 کیلوگرم

RSR-C3-250kg

 لودسل  فشاری

سل تک

500 کیلوگرم

مدل:RSR-C3-500kg

 لودسل فشاری

سل تک

1تن

مدل: RSR-C3-1t

  لودسل  فشاری

سل تک

2 تن

مدل:RSR-C3-2t

  لودسل  فشاری

سل تک

3.5  تن

مدل:RSR-C3-3.5t

 لودسل  فشاری

سل تک

5 تن

مدل:RSR-C3-5t

 لودسل فشاری

سل تک

10 تن

مدل:RSR-C3-10t

 

 لودسل فشاری

سل تک

1 تن

مدل:RSS-C3-1t

 لودسل  فشاری

سل تک

2.2 تن

مدل:RSS-C3-2.2t

 لودسل  فشاری

سل تک

3.3 تن

مدل:RSS-C3-3.3t 

 لودسل  فشاری

سل تک

4.7 تن

مدل:RSS-C3-4.7t

 لودسل  فشاری

سل تک

10 تن

مدل:RSS-C3-10t

 لودسل  فشاری

سل تک

15 تن

مدل:RSS-C3-15t

 لودسل  فشاری

سل تک

22 تن

مدل:RSS-C3-22t

 لودسل فشاری

سل تک

33 تن

مدل:RSS-C3-33t

 لودسل  فشاری

سل تک

47 تن

مدل:RSS-C3-47t

 لودسل  فشاری

سل تک

68 تن

مدل:RSS-C3-68t 

 لودسل  فشاری

سل تک

100 تن

مدل:RSS-C3-100t 

 لودسل  فشاری

سل تک

150 تن

مدل:RSS-C3-150t 

 

 لودسل فشاری

فلینتک 

30 تن 

مدل:RC3-C3-30t

لودسل فشاری

فلینتک 

40 تن

مدل:RC3-C3-40t 

 لودسل فشاری

فلینتک

30 تن 

مدل:RC3-C4-30t

 لودسل فشاری

فلینتک

40 تن 

مدل:RC3-C4-40t

 

 
 
 

 لودسل فشاری

ساوس اوشن 

30 تن 

مدل:GF11A-C3-30t

لودسل فشاری

ساوس اوشن

30 تن

مدل:GF11S-C3-30t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تماس با ما

 دفتر مرکزی فروش : تهران  بزرگراه شیخ فضل الله جنوب بعد از پل جلال – خیابان سازمان آب – برج های نگین      نگین 9 – طبقه همکف – پلاک 46

   تلفن (5 خط) : 88233768

 

آدرس دفتر  فروش کرج : گوهردشت، ابتدای خیابان مطهری، بعد از پیتزا ٢۰، ساختمان ملیکا، طبقه چهارم واحد ١۶ 

   تلفن  (5 خط) :      02634456284

   کارشناس فروش :  09353832310    امینی 

                 

                                   Email: info@metrologyco.ir

آمار بازدید سایت

بازدید امروز15
بازدید دیروز26
بازدید هفته15
بازدید ماه143
کل بازدیدها122408

دوشنبه, 17 بهمن 1401